zalo_access_token het han Nhà Trọ Thới Hưng
Đăng nhập

Vui lòng đăng nhập để xem thông báo tiền trọ.

Đăng ký tài khoản

Dùng số điện thoại có Zalo và trùng với số đã đăng ký phòng để tạo tài khoản.

Danh sách phòng chưa thanh toán Đề nghị các phòng có trong danh sách thanh toán trước ngày 05

Số phòng Tháng chưa thanh toán
D/28 18 tháng
A2/37 12 tháng
D/06 9 tháng
D/55 9 tháng
H/12 9 tháng
D/68 9 tháng
D/47 9 tháng
C/30 9 tháng
F/10 9 tháng
A2/13 9 tháng
F/01 9 tháng
D/32 9 tháng
E/20 9 tháng
C/32 9 tháng
A3/30 9 tháng
C/23 9 tháng
G/05 9 tháng
I/10 9 tháng
I/27 9 tháng
A2/10 9 tháng
H/19 9 tháng
A2/23 9 tháng
C/14 9 tháng
D/45 9 tháng
A2/31 9 tháng
G/03 9 tháng
D/37 9 tháng
D/60 9 tháng
I/03 9 tháng
H/23 9 tháng
B/26 9 tháng
B/12 9 tháng
C/40 9 tháng
D/54 9 tháng
F/13 9 tháng
B/10 9 tháng
D/14 9 tháng
G/12 9 tháng
A2/25 9 tháng
B/37 9 tháng
F/03 9 tháng
E/23 9 tháng
B/21 9 tháng
G/08 9 tháng
A2/03 9 tháng
B/36 9 tháng
D/08 9 tháng
G/02 9 tháng
D/40 9 tháng
D/34 9 tháng
C/09 9 tháng
I/18 9 tháng
I/23 9 tháng
H/10 9 tháng
C/01 9 tháng
D/65 9 tháng
E/22 9 tháng
D/41 9 tháng
A2/14 9 tháng
H/05 9 tháng
E/15 9 tháng
A2/28 9 tháng
C/06 9 tháng
D/22 9 tháng
H/09 9 tháng
C/07 9 tháng
I/02 9 tháng
D/56 9 tháng
F/06 9 tháng
D/35 9 tháng
C/37 9 tháng
A2/02 9 tháng
E/01 9 tháng
E/21 9 tháng
C/22 9 tháng
C/41 9 tháng
B/06 9 tháng
D/31 9 tháng
D/77 9 tháng
D/19 9 tháng
B/05 9 tháng
I/19 9 tháng
D/59 9 tháng
H/13 9 tháng
D/66 9 tháng
I/11 9 tháng
A2/26 9 tháng
D/39 9 tháng
B/13 9 tháng
C/02 9 tháng
F/09 9 tháng
C/16 9 tháng
C2/01 9 tháng
E/12 9 tháng
D/23 9 tháng
C2/04 9 tháng
C/35 9 tháng
G/06 9 tháng
D/44 9 tháng
D/21 9 tháng
A2/15 9 tháng
C/27 9 tháng
D/25 9 tháng
B/17 9 tháng
I/05 9 tháng
D/03 9 tháng
H/01 9 tháng
B/27 9 tháng
A2/18 9 tháng
B/11 9 tháng
C/05 9 tháng
D/26 9 tháng
A2/22 9 tháng
B/15 9 tháng
D/33 9 tháng
H/16 9 tháng
A2/24 9 tháng
B/18 9 tháng
B/22 9 tháng
C2/02 9 tháng
C/13 9 tháng
B/32 9 tháng
I/09 9 tháng
F/04 9 tháng
I/12 9 tháng
D/20 9 tháng
C/33 9 tháng
H/18 9 tháng
C/18 9 tháng
D/15 9 tháng
C/15 9 tháng
D/10 9 tháng
I/13 9 tháng
D/72 9 tháng
F/05 9 tháng
D/57 9 tháng
H/24 9 tháng
G/10 9 tháng
D/43 9 tháng
C/42 9 tháng
B/19 9 tháng
C/26 9 tháng
C2/03 9 tháng
F/14 9 tháng
D/69 9 tháng
E/24 9 tháng
E/03 9 tháng
E/16 9 tháng
C/11 9 tháng
B/31 9 tháng
H/11 9 tháng
F/02 9 tháng
H/17 9 tháng
D/46 9 tháng
E/14 9 tháng
A2/08 9 tháng
I/06 9 tháng
C/39 9 tháng
C/17 9 tháng
E/06 9 tháng
I/22 9 tháng
D/42 9 tháng
F/08 9 tháng
A2/07 9 tháng
C2/10 9 tháng
D/52 9 tháng
F/11 9 tháng
I/25 9 tháng
B/08 9 tháng
D/62 9 tháng
A2/21 9 tháng
G/01 9 tháng
C2/07 9 tháng
G/11 9 tháng
I/31 9 tháng
H/02 9 tháng
D/50 9 tháng
D/64 9 tháng
D/71 9 tháng
D/73 9 tháng
C/25 9 tháng
B/34 9 tháng
I/32 9 tháng
E/02 9 tháng
D/13 9 tháng
F/12 9 tháng
D/78 9 tháng
E/05 9 tháng
A2/19 9 tháng
E/10 9 tháng
B/16 9 tháng
D/29 9 tháng
B/29 9 tháng
I/08 9 tháng
I/17 9 tháng
G/04 9 tháng
E/08 9 tháng
D/17 9 tháng
G/17 9 tháng
C/28 9 tháng
B/24 9 tháng
G/07 9 tháng
B/07 9 tháng
A2/27 9 tháng
G/15 9 tháng
D/75 9 tháng
D/70 9 tháng
B/03 9 tháng
C2/05 9 tháng
C/04 9 tháng
D/02 9 tháng
D/16 9 tháng
I/07 9 tháng
D/51 9 tháng
D/18 9 tháng
E/13 9 tháng
A2/29 9 tháng
B/33 9 tháng
A2/32 9 tháng
A2/05 9 tháng
D/01 9 tháng
C/24 9 tháng
C/12 9 tháng
D/48 9 tháng
I/14 9 tháng
I/15 9 tháng
B/14 9 tháng
D/49 9 tháng
B/35 9 tháng
D/12 9 tháng
C2/11 9 tháng
H/07 9 tháng
C/20 9 tháng
B/28 9 tháng
D/30 9 tháng
C/21 9 tháng
A2/04 9 tháng
G/18 9 tháng
C/36 9 tháng
I/30 9 tháng
C/03 9 tháng
D/53 9 tháng
A2/17 9 tháng
B/25 9 tháng
D/05 9 tháng
A2/30 9 tháng
B/38 9 tháng
B/30 9 tháng
I/16 9 tháng
E/07 9 tháng
I/20 9 tháng
D/63 9 tháng
C/19 9 tháng
C/34 9 tháng
D/09 8 tháng
E/17 8 tháng
C2/09 8 tháng
C/31 8 tháng
I/01 8 tháng
D/38 8 tháng
A2/35 8 tháng
D/27 8 tháng
B/23 8 tháng
C/38 8 tháng
H/03 8 tháng
H/15 8 tháng
D/07 8 tháng
H/21 8 tháng
D/61 8 tháng
E/04 8 tháng
E/11 8 tháng
H/20 8 tháng
C/10 8 tháng
G/13 8 tháng
A2/44 7 tháng
D/07 7 tháng
A2/12 7 tháng
A2/45 7 tháng
A2/41 7 tháng
G/16 7 tháng
G/14 7 tháng
E/18 7 tháng
D/24 7 tháng
A2/46 7 tháng
H/08 7 tháng
A2/40 7 tháng
C2/06 7 tháng
B/09 7 tháng
A2/11 7 tháng
H/14 7 tháng
A2/34 7 tháng
I/24 7 tháng
A2/39 7 tháng
B/04 7 tháng
A2/38 7 tháng
E/09 6 tháng
H/06 6 tháng
A2/47 6 tháng
D/04 6 tháng
A2/36 6 tháng
B/02 6 tháng
A2/09 6 tháng
A2/01 6 tháng
C/29 6 tháng
I/21 6 tháng
F/07 6 tháng
A2/49 6 tháng
H/04 6 tháng
I/04 6 tháng
D/36 6 tháng
A2/20 6 tháng
A2/48 6 tháng
A3/08 5 tháng
A3/38 5 tháng
A3/28 5 tháng
A3/47 5 tháng
A2/33 5 tháng
A2/65 5 tháng
A3/22 5 tháng
A3/39 5 tháng
A2/63 5 tháng
A3/81 5 tháng
B/01 5 tháng
A3/24 5 tháng
A3/06 5 tháng
A3/72 5 tháng
A2/64 5 tháng
A3/75 5 tháng
A3/10 5 tháng
A2/54 5 tháng
A3/02 5 tháng
A3/07 5 tháng
A2/72 5 tháng
A3/09 5 tháng
A3/31 5 tháng
A3/76 5 tháng
A3/18 5 tháng
A3/12 5 tháng
A3/74 5 tháng
A3/57 5 tháng
A3/32 5 tháng
A2/56 5 tháng
A3/60 5 tháng
A2/66 5 tháng
A3/34 5 tháng
A3/36 5 tháng
A3/69 5 tháng
A3/45 5 tháng
A3/59 5 tháng
A3/64 5 tháng
A2/71 5 tháng
A3/78 5 tháng
A3/48 5 tháng
A3/44 5 tháng
A3/68 5 tháng
A3/62 5 tháng
A2/53 5 tháng
A3/11 5 tháng
A3/58 5 tháng
A3/23 5 tháng
A3/21 5 tháng
A2/68 5 tháng
A3/33 5 tháng
A3/41 5 tháng
A3/20 5 tháng
A2/62 5 tháng
A3/16 5 tháng
A2/70 5 tháng
I/29 5 tháng
A2/51 5 tháng
A3/71 5 tháng
A2/61 5 tháng
A3/19 5 tháng
A3/70 5 tháng
A2/50 5 tháng
A3/04 5 tháng
A3/43 5 tháng
A3/56 5 tháng
A3/79 5 tháng
A3/77 5 tháng
A2/52 5 tháng
A3/55 5 tháng
A2/55 5 tháng
A3/73 5 tháng
A3/51 5 tháng
A3/49 5 tháng
A3/29 5 tháng
A3/17 5 tháng
A2/42 5 tháng
E/19 5 tháng
C2/06 5 tháng
A3/37 5 tháng
A3/25 5 tháng
A2/58 5 tháng
A2/57 5 tháng
A3/42 5 tháng
A3/65 5 tháng
A3/46 5 tháng
A3/35 5 tháng
A3/80 5 tháng
A3/05 5 tháng
A3/66 5 tháng
A3/15 5 tháng
A3/67 5 tháng
A3/14 5 tháng
A2/59 5 tháng
C2/08 5 tháng
A2/67 5 tháng
A3/63 5 tháng
A3/13 5 tháng
A3/61 5 tháng
E/19 4 tháng
C2/08 4 tháng
Z/10 4 tháng
A2/33 4 tháng
D/67 4 tháng
I/29 4 tháng
F/07 3 tháng
D/04 3 tháng
A3/27 3 tháng
A3/54 3 tháng
E/09 3 tháng
A2/01 3 tháng
D/11 3 tháng
D/36 3 tháng
B/02 3 tháng
I/04 3 tháng
A3/50 3 tháng
H/22 3 tháng
A2/20 3 tháng
H/06 3 tháng
C/29 3 tháng
D/67 3 tháng
A3/30 3 tháng
A2/69 3 tháng
A3/03 3 tháng
B/04 2 tháng
I/26 2 tháng
G/09 2 tháng
A3/03 2 tháng
A3/27 2 tháng
D/74 2 tháng
A2/36 2 tháng
D/24 2 tháng
A3/26 2 tháng
A3/40 2 tháng
A2/11 2 tháng
A2/69 2 tháng
A2/42 2 tháng
G/16 2 tháng
D/74 2 tháng
H/04 2 tháng
A3/54 2 tháng
H/08 2 tháng
A2/12 1 tháng
C/31 1 tháng
E/18 1 tháng
A2/16 1 tháng
D/09 1 tháng
G/14 1 tháng
D/61 1 tháng
A2/12 1 tháng
B/23 1 tháng
E/11 1 tháng
C/08 1 tháng
C/38 1 tháng
I/24 1 tháng
H/14 1 tháng
A3/50 1 tháng
G/13 1 tháng
C2/09 1 tháng
I/01 1 tháng

Hóa đơn chưa thanh toán Vui lòng thanh toán các hóa đơn sau trước ngày 05

Kỳ thanh toán Số tiền chưa thanh toán
Đăng nhập để xem